Due-diligence

W ramach oferowanej Państwu kompleksowej usługi wykonania raportu due-diligence, nasi wykwalifikowani eksperci dokonują dogłębnej oraz wielowymiarowej analizy zarówno projektów (techniczny) jaki i przedsiębiorstwa (prawny), przygotowanej z uwzględnieniem specyfiki planowanej przez Państwa transakcji tak aby ją zabezpieczyć w najlepszy możliwy sposób.

W ramach analizy prawnej przeprowadzamy ocenę aktualnego statusu przedsiębiorstwa oraz analizę umów, pozwoleń czy zobowiązań przedsiębiorstwa. Analiza obejmuje m.in.:

 • zweryfikowanie dokumentów korporacyjnych spółki ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ocena praw do udziałów, skuteczności podjętych uchwał, itp.) oraz struktury własnościowej,
 • zweryfikowanie praw do składników majątkowych wchodzących do spółki (nieruchomości, ruchomości, praw użytkowania wieczystego, itp.),
 • zweryfikowaniu stanu roszczeń (w tym pracowniczych) i podjętych czynności windykacyjnych oraz egzekucyjnych,
 • ocenę sytuacji spółki w kontekście postanowień o ochronie konkurencji,
 • ocenę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa ochrony środowiska – analiza otrzymanych decyzji administracyjnych, protokołów pokontrolnych, itp.
 • weryfikację prawidłowości prowadzonych procedur administracyjnych oraz prawidłowości reprezentacji inwestora,
 • ocenę tytułu prawnego do nieruchomości na której ma być zlokalizowana inwestycja.

W ramach analizy technicznej, oferujemy dogłębne badanie technicznych aspektów planowanej inwestycji, w tym:

 • weryfikację czy nieruchomości do realizacji wszystkich elementów elektrowni są zabezpieczone we właściwy sposób,
 • analizę parametrów technicznych we wszystkich decyzjach administracyjnych, warunkach technicznych i projekcie budowlanym,
 • ocenę zapisów w umowach dzierżawy i innych tytułach prawnych do nieruchomości pod katem ograniczeń i ryzyk,
 • sprawdzenie parametrów instalacji w zakresie obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie aukcyjnym,
 • weryfikację topograficzną wszystkich elementów projektu z pomocą narzędzi GIS.