Analiza projektu nowelizacji ustawy o OZE

W dniu 4 sierpnia 2020 r. mieliśmy okazję zapoznać się z projektem zmian do ustawy o OZE pt. “Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”. Termin przyjęcia projektu planowany jest na III kwartał 2020 roku. Poniżej prezentujemy Państwu najistotniejsze zmiany jakie przewiduje nowela dla wytwórców produkujących energię elektryczną w instalacjach PV.

Do najistotniejszych zmian dla instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego w projekcie noweli ustawy o OZE zaliczamy:

  • przedłużenie terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego o 5 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r., pod warunkiem, że Komisja Europejska notyfikuje to wsparcie albo uzna, że wydłużenie okresu aukcji nie stanowi nowej pomocy publicznej,
  • propozycję praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii. Dotychczas moc do aukcji była określana w oparciu o informacje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016  oraz nr 60/2017 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”. W projekcie zmian sposób określenia łącznej mocy następuje z poziomu ustawy i jest ona ustalana na podstawie „mocy podanej przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego”. Dla branży fotowoltaicznej ta definicja nie zmienia podejścia jakie do tej pory prezentowało URE. Obecnie jako moc zainstalowaną elektrowni słonecznej rozumie się łączną moc nominalną paneli fotowoltaicznych i to podejście zostało ugruntowane w zaproponowanej nowelizacji ustawy OZE,
  • rozszerzenie definicji małej instalacji, mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Nowela zakłada podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW, co spowoduje przeniesienie wytwórców z koncesjami do rejestru Małych Instalacji OZE (MIOZE), umorzenie postępowania o udzielenie, zmianę lub cofnięcie promesy koncesji albo koncesji, dla instalacji, która z dniem wejścia w życie ustawy stanie się małą instalacją, a każdy nowy wytwórca będzie składał wniosek o wpis do rejestru MIOZE. Wniosek o wpis do rejestru MIOZE składa się tak samo jak wniosek o koncesję – do Oddziału Terenowego URE właściwego miejscowo dla siedziby wnioskodawcy. Według naszego doświadczenia, wielu właścicieli najpopularniejszych elektrowni fotowoltaicznych – czyli do 1 MW powinno odetchnąć z ulgą, ponieważ wniosek o wpis do rejestru MIOZE jest dużo prostszy i nie wymaga dołączania tak obszernej dokumentacji jak w przypadku koncesji. Niemniej, zwracamy uwagę na fakt, że w związku z tym, iż okres wsparcia w aukcji liczy się od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, nie warto czekać aż zaproponowane zmiany wejdą w życie. Sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej można rozpocząć dopiero w momencie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii. W tym miejscu pojawia się jednak wątpliwość o podmioty, których postępowanie zostanie umorzone z urzędu. Czy będą mogły ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku o udzielenie koncesji? Czy wnioski takich wytwórców zostaną automatycznie zakwalifikowane jako wnioski o wpis do rejestru MIOZE? Jeżeli nie, to czy wytwórca ponownie będzie musiał wnosić opłatę skarbową za wpis do rejestru MIOZE, która wynosi 616 zł? Czy wytwórcy będą musieli dwukrotnie ponosić ten koszt? Tego ustawodawca nie wyjaśnia i prawdopodobnie będzie to zależało od interpretacji organu prowadzącego postępowanie, 
  • podwyższenie progu 100 kW wskazanego w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dot. rozmieszczenia urządzeń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy do 500 kW (z wyłączeniem wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW oraz urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące), co ma na celu uproszczenie procesu inwestycyjnego w instalacje PV. W praktyce będzie to oznaczało, że wyznaczanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów (MPZP), gdzie będą mogły być lokalizowane elektrownie fotowoltaiczne o mocy do 1000 kW nie będzie wymagało zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Pozwoli to na skrócenie okresów oczekiwania na zmiany MPZP, a tym samym przyspieszy realizację projektów fotowoltaicznych,
  • przygotowanie i opublikowanie harmonogramu aukcji OZE 2022-2026 przez Radę Ministrów w formie wiążącego rozporządzenia. Publikacja harmonogramu aukcji OZE w kolejnych latach jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszeń działających w branży energii odnawialnej oraz samych przedsiębiorców. Harmonogram aukcji OZE z pewnością umożliwi sprawne zaplanowanie strategii biznesowych, wpłynie na poczucie stabilizacji  oraz ułatwi proces przygotowywania się przez przedsiębiorców do aukcji. 

Organem, który jest odpowiedzialnym za nowelizację ustawy o OZE, jest Ministerstwo Klimatu.